Vihdintie 3 (3vån.), 03100 Nummela

Projekt

Kehitämme toimintakulttuuria sosiaali-, terveys- ja opetusalan organisaatioissa. Avullamme sinunkin työpaikkasi osaa kohdata haastavia tilanteita paremmin.

Tänk om -toimintatapa™ kehittää toimintakulttuuria

Tänk om on ruotsinkielinen lausahdus, joka tarkoittaa “ajattele uusiksi” tai” ajattele toisin”. Toimintatapa on kehitetty alun perin yhteistyössä koulujen kanssa, mutta sitä voi soveltaa myös muihin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa kohdataan haastavasti käyttäytyviä lapsia tai nuoria.

Toimintatapa pilotoitiin Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä projektikuntien Raasepori, Hanko, Kemiönsaari ja Parainen, rahoituksella. Lanupe SolidPro on pilotointikokemusten kautta kehittänyt toimintatapaa eteenpäin.

Kun organisaatiossa työskennellään haastavasti käyttäytyvien lasten tai nuorten kanssa, korostuu henkilökunnan osaamisen tarve. Se ei kuitenkaan yksinään riitä, koska haastavan käytöksen kohtaaminen on, kyllä, haastavaa. Silloin organisaation toimintakulttuuri voi tukea henkilökuntaa psykologisen turvallisuuden lisäämisen kautta.

Tänk om -toimintatapa™ siis kehittää organisaatiota monelta suunnalta, kun päämääränä on tukea asiakkaan/oppilaan ja hänen vanhempiensa kokemusta tuen saamisesta sekä kuulluksi tulemisesta niillä resursseilla, joita käytössä on. Tämä vähentää haastavaa käytöstä ja lisää henkilökunnan hyvinvointia.

Tänk om -toimintatapa™ tarjoaa organisaatiotasolla:

 • Toimintakulttuurin kartoittamista ja kehittämistä
  Kartoittaminen tehdään mittausten, haastattelujen ja tutustumiskäyntien avulla. Näiden pohjalta laaditaan suunnitelma toimintakulttuurin kehittämiselle ja aikatauluehdotus sen toteuttamiselle.
 • Tänk om -toimintatavan kouluttajakoulutusta
  Organisaation sisäinen kouluttaja tukee toimintakulttuurin kehittymistä sekä muutoksen ylläpitämistä.

Tänk om -toimintatapa™ tarjoaa esimiehen/rehtorin sekä työyhteisön tasolla:

 • Esimiehen/rehtorin ja johtoryhmän työnohjausta ja konsultaatiota
  Hyvä johtaminen tukee psykologista turvallisuutta. Kun psykologinen turvallisuus ei ole tarpeeksi vahvaa, voi haastava asiakastyö näkyä henkilökunnassa sairaslomien ja uupumisen kautta. Uupuminen työyhteisössä näkyy usein esimerkiksi negatiivisuuden lisääntymisenä.
 • Workshopeja koko työyhteisölle tai johdolle
  Workshopien aiheina ovat olleet muun muassa ”Työhyvinvoinnin tukeminen”, ”Työyhteisön toimintatavat ja niistä puhuminen”, ”Puheeksiotto työyhteisössä” sekä ”Perustehtäväni työyhteisössä”.
 • Luentoja esihenkilöille/rehtoreille
  Luennot ovat keskittyneet esimiestyön kehittämiseen ja esimiehenä toimimisessa jaksamiseen.

Tänk om -toimintatapa tarjoaa henkilökunnan tasolla:

 • Luentosarjan osaamisen kehittämiseen
  Sarjaan kuuluu kuusi eri teemaa, joiden sisältöä voidaan muokata työyhteisön tarpeen mukaan. Teemoja ovat: “Kouluviihtyvyys ja kohtaaminen”, “Hyvinvointi ja tunteiden hallinta”, ”Neuropsykiatria”, “Haastavan käytöksen hallinta”, “Yhteistyö huoltajien ja verkoston kanssa” sekä “Opetussuunnitelman mukainen työskentely ja oppilaan tukeminen”.
  Koska pilotointi tapahtui kouluissa, korostuu teemoissa koulumaailma. Teemat voidaan muokata sopiviksi myös muihin organisaatioihin.
 • Pienryhmäkeskustelut
  Pienryhmäkeskusteluissa syvennetään luentosarjassa käsiteltyjä teemoja ja viedään niitä lähemmäs henkilökunnan arkea. Pienryhmissä korostuu työnohjaukselliset ja konsultatiiviset työtavat.
 • Inkluusiotaito -koulutus
  Koulutus pilotoitiin projektin aikana ja sen pohjalta sitä on kehitetty edelleen. Vuoden mittaisessa koulutuksessa syvennetään Tänk om -toimintatapaosaamista ja opitaan ohjaamaan kollegoita haastavien tilanteiden hoitamisessa. Inkluusiotaidossa ohjaaminen tapahtuu kuuden askeleen kautta:

1) Mitä tunteita ja ajatuksia tilanne minussa herättää?

2) Tilanteeseen puuttuminen

3) Yhteisen ymmärryksen rakentaminen

4) Keskustelu asiakkaan kanssa

5) Ratkaisuehdotusten konkretisointi

6) Seuranta

Koulutukseen osallistuvat saavat käsikirjan, joka auttaa Tänk om -toimintatavan™ mukaisessa työskentelyssä.

sv_SE